Conscients de la importància de la preservació del medi marí i de que per a una part de la...