Avui, entra en vigor el Reial decret-llei 16/2018, de 26 d’octubre, sobre “embarcacions neumàtiques i semirrígides” (lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies)

30-oct.-2018 | Notícies del sector

Comparteix:

Avui, entra en vigor el Reial decret-llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades.

De manera resumida, aquesta nova legislació Nàutica, en forma de nou Reial Decret estableix que tindran la consideració de “gènere prohibit” les següents embarcacions:

a) Les embarcacions pneumàtiques i semirrígides susceptibles de ser utilitzades per a la navegació marítima que compleixin alguna de les següents característiques:

i. Totes aquelles el casc de les quals, inclosa si escau l’estructura pneumàtica, sigui menor o igual a 8 metres d’eslora total, que disposin d’una potència màxima, independentment del nombre de motors, igual o superior a 150 quilowatts

ii. Totes aquelles el casc de les quals, inclosa si escau l’estructura pneumàtica, sigui major de 8 metres d’eslora total.

b) Les embarcacions pneumàtiques o semirrígides diferents de les descrites a l’apartat anterior, així com qualsevol altra embarcació i els bucs de port menor quan s’acrediti l’existència d’elements o indicis racionals que posin de manifest la intenció d’utilitzar-les per cometre o per facilitar la comissió d’un acte de contraban.

Però ¿que considera la Llei com a indicis racionals?

i. L’incompliment de l’obligació de registre i matriculació que resultin aplicables a l’embarcació o buc de port menor.

ii. La modificació significativa de les parteixes integrants de l’embarcació o buc de port menor en relació amb el projecte constructiu original, especialment quan
existeixin reforços que permetin augmentar la potència propulsora sense obres addicionals, preses per a tancs addicionals o altres obres que permetin augmentar l’autonomia inicialment prevista, tret que la modificació hagués estat degudament autoritzada per la Direcció general de la Marina Mercant.

iii. La modificació de les parts integrants de l’embarcació o buc de port menor per habilitar dobles fons o espais que permetin l’estiba de càrrega no prevista
en el disseny inicial.

iv. La manipulació dels sistemes visuals, acústics, radioelèctrics de posicionament i ajudes tecnològiques, o l’existència de dispositius, sistemes o tecnologies que permetin la manipulació d’aquells.

v. La navegació sense exhibir les llums reglamentàries o la navegació erràtica a rumbs diversos, amb o sense canvis injustificats de velocitat, desatenent, en tots dos casos, les indicacions dels bucs o embarcacions d’Estat degudament identificats, especialment la indicació de parar i sotmetre’s a control. La incongruència manifesta entre el propòsit declarat de la derrota o activitat proposada i les pertinences nàutiques i fins i tot de la tripulació o passatgers que es trobin a bord.

vii. L’ocupació d’equipaments o materials que dificultin la detecció o identificació de l’embarcació o buc de port menor, tals com a pintures antirradar, dispositius
atenuants dels senyals electrònics, detectors de radar, així com l’ocupació de pintures, estructures o elements de camuflatge o que simulin l’aspecte o les marques
identificatives d’una embarcació o buc d’Estat.

El caràcter de gènere prohibit s’estendrà a la fabricació, reparació, reforma, circulació, tinença o comerç de les embarcacions citades en el present apartat, així com a la navegació per qualsevol punt de les aigües interiors, mar territorial espanyol o zona contigua

Competicio motonautica

Competició motonàutica

 

La qualificació com a gènere prohibit no s’aplicarà a les següents embarcacions pneumàtiques i semirrígides:

a) Les adscrites a la defensa nacional.

b) Les que tinguin la consideració de bucs o embarcacions d’Estat estrangeres que es trobin legalment en aigües espanyoles.

c) Les embarcacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i de l’Agència Estatal d’Administració Tributària adscrites al Servei de Vigilància Duanera.

d) Les utilitzades per al compliment de les seves finalitats pels altres òrgans de l’Estat, comunitats i ciutats autònomes, entitats locals o per organismes públics
vinculats o dependents dels mateixos, així com les adscrites a organitzacions internacionals reconegudes com a tals en el Regne d’Espanya.

e) Les embarcacions auxiliars, qualsevol que sigui la seva eslora, que es trobin efectiva i exclusivament afectes al servei d’una embarcació principal.

f) Les embarcacions diferents de les previstes en la lletra c) que es trobin afectes a salvament i assistència marítima.

g) Les utilitzades per a navegació interior per llacs, rius i aigües fora dels espais marítims espanyols.

h) Les afectes a l’exercici d’activitats empresarials, esportives, de recerca o formació.

i) Les d’esbarjo destinades a ús privat que compleixin els requisits reglamentàriament establerts en matèria de seguretat, tècnics i de comercialització.

En els supòsits previstos en les lletres f), g), h) i i) anteriors l’exclusió de la qualificació com a gènere prohibit requerirà com a condició prèvia la inscripció de l’operador en el Registre Especial d’Operadors d’Embarcacions Pneumàtiques i Semirrígides d’Alta Velocitat i l’autorització d’ús i inscripció en el mateix Registre
de cadascuna de les embarcacions en què concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’apartat 1, lletra a), prèvia sol·licitud formulada per l’operador.

A l’efecte d’aquest reial decret-llei, l’afectació als usos previstos en les lletres f), g), h) i i) hi haurà, en tot cas, ser efectiva i exclusiva en relació amb un o varis d’aquests usos.

Durant les properes setmanes anirem coneixent els detalls, així com el desenvolupament del reglament regulatori, i us seguirem informant. En la pràctica i de manera molt resumida, bàsicament comportarà:

  • La creació a l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’un “Registre Especial d’Operadors d’Embarcacions Neumàtiques i Semirrígides d’Alta Velocitat”.
  • Els propietaris i/o els seus representants hauran de sol·licitar la inscripció. Els procediments d’inscripció i autorització, tant per als operadors nacionals com estrangers, es realitzaran per via electrònica
  • En tant no recaigui resolució expressa sobre les sol·licituds d’inscripció dels operadors o d’autorització d’ús de les embarcacions, les mateixes s’entendran
    provisionalment concedides, sense que això condicioni la decisió final que s’hagi d’adoptar

Per a mes informació podeu descarrregar el document complert  amb el rd 16/2018 contra Tràfic il·lícit persones i mercaderies

* Nota: Com que 150 Kw corresponen  a 203,94 Hp, significa que la potencia màxima per sota del límit, es troba en els 200 Hp.

 

BOE-A-2018-14747

BoatShow Barcelona 2024
Barcelona BOAT SHOW 2024

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades