Derogació del Règim de Matrícula Turística per la Llei 6/2018, de 3 de Juliol de Pressupostos Generals del Estat per 2018

10-des.-2018 | Notícies del sector

Comparteix:

El Règim de Matrícula Turística ha vingut suposant desde fa anys  el benefici de la no subjecció al Impost Especial sobre Determinats  Mitjans  de Transport (“impost de matriculació”) i , segons els casos, també el de la no subjecció o exempció  dels drets d’ importació   i/o del IVA. Aquests beneficis han estat associats a la condició de no resident a Espanya i/o en la Unió Europea dels titulars dels mitjans de transports acollits al mateix.

La Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE de 4 de juliol), d’ara endavant LPGE 2018, presenta, entre d’altres continguts, els següents:

A més a més, el règim de matrícula turística regula determinats beneficis fiscals que no troben actualment  empara legal algun ni en la normativa del Impost sobre el Valor Afegit  ni en la normativa aduanera, es de difícil control, ja que els  titulars d’aquest  règim  són no residents, i no cumpleix els objectius per als quals va ser creat, fomentar la venda de vehícles nacionals, ja que actualment el número de vehícles i embarcacions acollits al règim es molt escàs  i la majoria dels beneficiaris del règim son titulars de mitjans de transport no fabricats a Espanya.

Per les raons exposades es procedeix a derogar el citat règim si bé es considera precis establir un període transitori per a  aquells vehícles i embarcacions que a la entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin  emparats en matrícula turística.


“Disposició transitoria sisena. Règim de Matrícula Turística.

Els vehicles i embarcacions que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin en matrícula turística a l’empara del Reial Decret 1571/1993, de 10 de setembre , pel qual s’adapta la Reglamentació de la matrícula turística a les conseqüències de l’harmonització fiscal del mercat interior , podran ser utilitzats pels beneficiaris del règim fins que finalitzi el termini autoritzat , que no podrà excedir , en tot cas del 31 de Desembre de 2018 .

“Disposició derogatoria tercera. Derogació del Règimn de Matrícula Turística.

Un. Queda derogada la disposició addicional segona del Reial Decret-llei 7/1993, de 21 de maig, de mesures urgents d’adaptació i modificació del Impost sobre el Valor Afegit, del Impost Especial sobre determinats Mitjos de Transport, del Impost General Indirecte Canari, del Arbitri sobre la Producció e Importació en las Illes Canaries i de la Tarifa Especial del Arbitri Insular a la Entrada de Mercancies.

Dos. Queda derogat el Real Decret 1571/1993, de 10 de setembre, per el que s’adapta la Reglamentació de la matrícula turística a las conseqüències de l’harmonitzacin fiscal del mercat interior”.

“Disposició final quaranta sisena. Entrada en vigor

Un. La present Llei entrará en vigor el día seguent de la seva  publicació en el Boletí Oficial del Estat.

CONSEQÜÈNCIES

Els efectes de las  disposicions establertes a la Llei  6/2018 son els seguents:

  1. A partir de la entrada en vigor de la Llei 6/2018, ocorreguda el 5 de juliol de 2018, no serà possible expedir noves autoritzacions del Règim de Matrícula Turística  o prorrogar les que encara estiguessin  vigents en aquell moment.
  2. Totes las autoritzacions del RMT que estiguessin vigents el día 5 de Juliol de 2018 mantindran la vigencia en els seus propis termes sense que aquesta pugui excedir del 31 de Decembre de 2018.

    A aquests efectes es consideraran vigents el dia 5 de juliol de 2018 aquelles autorizacions del RMT el cual el seu plaç d’utilització  es trobés  interromput en aquesta data de conformitad amb el  previst en l’artícle 5 del derogat RD 1571/1993. El interesat podrà solicitar la reanudació de la utilizació per el temps romanent del plaç interromput, sense  que el període d’utilizació resultant de la reanudació pugui excedir del 31 de Decembre de 2018.

    Los medios de transporte amparats en aquestes autorizacions podran ser destinats fins el 31 de Decembre  de 2018 a cualsevol dels destins previstos en els artícles 11 yi15 del derogat RD 1571/1993, excepte el de transferencia a una altre persona amb dret  a matrícula turística.

  3. El día 1 de Gener de 2019 el RMT es considerarà definitivament extinguit i, per tant, no cabrà la aplicació de ningun benefici tributari o aduaner basadt en el mateix.

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades