Ordre TMA-419-2020 18 maig per la que s’actualitzen mesures d’ordenació general de la navegació marítima

19-maig-2020 | Notícies del Clúster, Notícies del sector, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

Amb data d’avui, s’ha publicat al BOE l’Ordre TMA-419-2020 18 maig per la que s’actualitzen mesures d’ordenació general de la navegació marítima.

Aquesta ordre es publica dins del Pla, denominat Pla per a la Transició a una Nova Normalitat, que estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat. Aquest pla s’articula com un procés gradual en diverses fases per a recuperar gradualment la vida quotidiana i l’activitat econòmica, mitjançant la progressió de les mesures aplicables a tal fi en els àmbits territorials determinats pel Ministre de Sanitat.

En aquest context i marc d’actuació, procedeix flexibilitzar determinades mesures adoptades fins avui, així com implementar aquelles altres que assegurin un adequat desenvolupament de l’activitat marítima, essencial per al transport de mercaderies i passatgers, especialment entre la Península i els territoris nacionals no peninsulars, així com d’aquests entre si, minimitzant el risc per a la salut.

En l’àmbit de la nàutica d’esbarjo, es contempla el trasllat de vaixells, embarcacions o artefactes d’esbarjo, ja sigui per a escometre treballs de manteniment i reparació en ells, ja sigui per motius de la seva compravnda; com a activitats amb un caràcter netament empresarial o laboral.

A més, es modifica l’Ordre TMA/258/2020, de 19 de març, per la qual es dicten disposicions respecte dels títols administratius i les activitats inspectores de l’administració marítima, flexibilitzant determinades mesures en ella contingudes a fi d’adaptar-les a la nova situació per a facilitar l’activitat del sector marítim. En particular, es modifica la validesa dels títols i certificats necessaris perquè els marins exerceixin professionalment en els vaixells, a causa de les dificultats derivades de mantenir la seva competència professional. Així mateix, les homologacions dels centres i cursos de formació marítima veuen estesa la seva validesa per períodes que permetin que les pròrrogues a concedir es compassin al restabliment de l’activitat inspectora administrativa.

D’altra banda, les activitats inspectores, limitades fins ara a situacions d’emergència, s’acomoden al procés del Pla per a la desescalada. Una altra modificació atén a estendre la validesa dels certificats de registre-permís de navegació de les embarcacions d’esbarjo quan finalitzi la seva vigència durant l’estat d’alarma declarat.

 

Resulta d’especial interès, l’article 4. Traslados de embarcaciones de recreo.

1. El traslado de buques, embarcaciones o artefactos de recreo a instalaciones de astilleros, varaderos, talleres de reparación o similares para realizar trabajos de mantenimiento o reparación, o por motivos de compraventa, entre las distintas provincias, islas o unidades territoriales de referencia citadas en el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, se realizará del siguiente modo:

a) Los traslados de las embarcaciones serán efectuados por el personal adscrito a la empresa o por la tripulación habilitada y contratada      por dicha empresa y sin pasajeros a bordo.

b) Antes de proceder al traslado, se presentará a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una declaración responsable en la que se comunique a la capitanía marítima correspondiente el traslado a realizar, sin que se sea preciso esperar una autorización por parte de la Administración para proceder al mismo. La declaración deberá presentarla el capitán adscrito o contratado por la empresa.

c) En todo momento se observarán los protocolos y procedimientos que puedan haber dictado las comunidades autónomas en cuyos puertos deportivos se pretenda acceder.

d) Se cumplirá con la normativa en vigor sobre despacho y matriculación de embarcaciones, incluido, en su caso, el permiso temporal de navegación para aquellas que no estén matriculadas.

2. En los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de referencia en los que, en aplicación del Plan para la desescalada, se mantengan en fase 0 o de preparación para la desescalada, el traslado de buques, embarcaciones o artefactos de recreo a instalaciones de astilleros, varaderos, talleres de reparación o similares para realizar trabajos de mantenimiento o reparación, podrá efectuarse por su propietario, siempre que el traslado se produzca dentro del término municipal donde resida.

Antes de proceder al traslado, con independencia de si el buque, la embarcación o el artefacto pertenece a la lista 6.ª o 7.ª, o si está inscrita en el régimen especial, o si son extranjeros que tengan su puerto de estancia en España, el propietario presentará a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una declaración responsable en la que se comunique a la capitanía marítima correspondiente el traslado a realizar, sin que sea preciso esperar una autorización por parte de la Administración para proceder al mismo.

Per a més informació poderu descarregar el document complert:

Ordre TMA-419-2020 18 maig per la que s’actualitzen mesures d’ordenació general de la navegacio marítima

BoatShow Barcelona 2024
Barcelona BOAT SHOW 2024

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades