RD 19-2020 pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i SS i tributàries

27-maig-2020 | Notícies del Clúster, Notícies Generals, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

Amb data d’avui, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig,  adopta mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19 (RDL 19/2020).

A través de la disposició final setena del RDL 19/2020 es modifica l’apartat 4 de l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, per a ampliar a 4 mesos el període de l’ajornament sense interessos de demora.

Així també el RD amplia els avals de l’Estat per als crèdits a les empreses, i Ia prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l’aportació per contingències comunes, de les mútues col·laboradores o, en el seu cas, entitat gestora corresponent, en el cas de l’aportació per contingències professionals i cessament de l’activitat, i amb càrrec als pressupostos de les entitats corresponents en el cas de la resta d’aportacions.

I també modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, en el seu article 52 va flexibilitzar l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres presentades des del 2 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros i l’import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.

L’ajornament el podia sol·licitar el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019, tenia una durada de 6 mesos i no reportava interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament. Doncs bé, a través de l’apartat 3 de la disposició final setena novena del RDL 19/2020 que estem ressenyant es modifica l’apartat 6 de l’article 52 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per a ampliar a 4 mesos el període de l’ajornament sense interessos de demora.

En la disposició transitòria segona del RDL 19/2020 es regula un règim transitori en relació amb l’ampliació del termini de no meritació d’interessos que estableix que les modificacions efectuades en l’article 14 del Reial decret llei 7/2020 i en l’article 52 del Reial decret llei 11/2020, s’aplicaran, respectivament, a les sol·licituds d’ajornament que s’haguessin presentat a partir de l’entrada en vigor d’aquests Reials decrets llei.

Adaptacions per a la presentació de la declaració de l’Impost de societats amb les obligacions comptables i mercantils i la modificació dels seus terminis a conseqüència del COVID-19.

RD 19-2020 pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i SS i tributàriesRD 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19

 

Addicionalment, també avui, s’ha publicat, l’Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions

L’Article segon de l’Ordre SND/445/2020 modifica de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En concret, en el seu punt 1, modifica l’apartat 5 de l’article 46, que queda redactat de la següent manera:

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés, que en tot cas serà gratuït, com d’aforament a les platges a fi d’assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l’efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l’accés als aparcaments per tal de facilitar facilitar el control de l’aforament de les platges. A l’efecte de calcular l’aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d’aproximadament quatre metres quadrats.»

Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions

ADIN-INFORMACIO-CORONA-VIRUS

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades