El Clúster Nàutic Català ajuda a les empreses promovent la millora i la formació per a la prevenció dels riscos laborals

8-nov.-2023 | Notícies del Clúster, Notícies del sector, Notícies Generals, Seminaris, jornades i premis

Comparteix:

El Clúster Nàutic Català ajuda a les empreses promovent la millora i la formació per a la prevenció dels riscos laborals

Tots som conscients que moltes de les nostres activitats professionals, de manera inherent, porten riscos laboral associats, en aquest sentit i per minimitzar-los des del Clúster Nàutic Català volem impulsar una formació específica pel sector que desenvoluparem amb la vostra informació per a cobrir les vostres necessitats.

Però, per poder fer-ho be i que us sigui útil, necessitem que ens doneu algunes informacions, en particular, dels principals riscos lligats a les condicions de seguretat i al medi ambient en el context nàutic de les vostres empreses, i també tenim en consideració aspectes com la càrrega de treball, fatiga i insatisfacció laboral, així com els sistemes de control de riscos específics per a aquest sector.

Amb les informacions rebudes, tenim previst desenvolupar el primer curs específic pel sector nàutic de prevenció de riscos laboral.

Per citar algunes exemples d’idees preliminars:

RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ

– Riscos en el maneig d’eines i equips
– Riscos en la manipulació de sistemes i instal·lacions
– Riscos en l’emmagatzematge i transport
– Riscos associats al mitjà de treball
– Riscos derivats de la càrrega de treball
– La protecció de la seguretat i salut dels treballadors

ACTUACIÓ EN EMERGÈNCIES I EVACUACIÓ

– Tipus d’accidents
– Avaluació primària de l’accidentat
– Primers auxilis
– Socorrisme
– Situacions d’emergència
– Plans d’emergència i evacuació
– Informació de suport per a l’actuació d’emergències

RISCOS EN EL SECTOR NÀUTICO-MARÍTIM

– Introducció a la prevenció de riscos laborals en el sector nàutico-marítim
– Avaluació de riscos
– Serveis de Prevenció
– Factors de risc i mesures preventives
– Ordre i Neteja
– Equips de protecció individual (EPI’s)
– Equips de treball i maquinària
– Treballs en altura
– Elements d’elevació i transport
– Prevenció de riscos en els treballs de pintat
– Manipulació de substàncies i mescles perilloses
– Treballs en vaixells
– Rentat de tancs
– Proves sobre amarres
– Seguretat Marítima
– Qüestions d’estabilitat
– Anomenada de Socors
– Maniobra de “Home a l’aigua”
– Formació nàutico-marítima
– Farmaciola

Preguem ens feu arribar les vostres consideracions, propostes i comentaris, fins al 14 de novembre a info@clusternautic.cat 

Moltes gràcies.

BoatShow Barcelona 2024
Barcelona BOAT SHOW 2024

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades