El Règim de Matrícula Turística ha vingut suposant desde fa anys  el benefici de la no subjecció...