ADIN VA PRESENTAR L'ESTUDI ECONÒMIC  DEL SECTOR AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ...